சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளராக திரு. எச். எம். பி. பி. ஹேரத்அவர்கள் 2023.04.12 ஆம் திகதி காணி அமைச்சில் தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

Top