முக்கிய ஆவணங்கள்

 

RTI

Citizen Charter

கௌரவ அமைச்சர்

திரு.ஹரின் பர்னாண்டோ அவர்கள்

செயலாளர்

திரு சோமரத்ன விதானபத்திரன

பிரிவுகள் மற்றும் அலகுகள்

 • அபிவிருத்திப் பிரிவு

  இப் பிரிவானது அபிவிருத்தி மற்றும் கொள்கை எனும் அலகுகளை கொண்டுள்ளது.

 • காணி அலகு

  இலங்கை நில வளம் மக்களின் பொதுத் தேவைப்பாட்டிற்காக கையுதிர்க்கும் நடைமுறையினை

 • காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு

  மக்கள் நலன் கருதி அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டின்போது அரசுக்குச் சொந்தமான காணி

 • காணிப் பிரிவு

  இப் பிரிவானது காணி மற்றும் காணி எடுத்துக் கொள்ளல் என பகுதிகளை கொண்டுள்ளது.

 • நிர்வாக பிரிவு

  அமைச்சின் முக்கிய பணி நிறைவேற்றும் பொறுப்பினை இப் பிரிவிற்குரியது. அதன் மூலம் அமைச்சின்

 • கொள்கை அலகு

  புதிய கொள்கைகளை வகுத்தல் மற்றும் அதற்கு தேவையான திருத்தங்களை

 • அபிவிருத்தி அலகு

  “பிம்சவிய” நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

 • கணக்குப் பிரிவு

  அரச வளங்களை சிக்கினமாக பாதுகாத்து உற்பத்திதிறன் மிக்கதாகவும் வெளிப்படைத் தன்மையுடனும்

 • உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு

  முறைகளும் முறைமைகளும் சரியான முறையில் நடைமுறைப் படுத்தப்படுவதாக

 • திட்டமிடல் பிரிவு

  நிலைபேறான இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதற்காக அமைச்சிற்கும் அதனுடன் தொடர்புடைய

 • காணி எடுத்தற் மீளாய்வுச் சபை

  அரசால் சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகள் தொடர்பாக காணி எடுத்தற்

 • திட்டப் பிரிவு

  பிம்சவியா திட்டம் மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களின் ஒருங்கிணைப்பு

செய்திகள் & நிகழ்வுகள்

 • ஜூன் 3, 2024

  சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • ஏப்ரல் 12, 2023

  சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • செப்டம்பர் 20, 2022

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (முதல் அமர்வு) தொடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்

  மேலும் வாசிக்க
 • செப்டம்பர் 2, 2022

  கௌரவ சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
மேலும் செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்
Top