தகவல் விண்ணப்பம் (ஆர்டிஐ-01)

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி மற்றும் தகவல் அதிகாரியின் விபரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி -

திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே
பதவி: மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
முகவரி: சுற்றுலா மற்றும் நிலங்கள் அமைச்சகம் (நிலங்கள் பிரிவு), 1200/6, “மிஹிகத்த மெதுர”, ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2887441
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2887404
மின்னஞ்சல்: adsec_admin@landmin.gov.lk

தகவல் அதிகாரி -

பெயர்: திருமதி சூர்யா பி. சிறிமான்ன
பதவி: பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்)
முகவரி: சுற்றுலா மற்றும் நிலங்கள் அமைச்சகம் (நிலங்கள் பிரிவு), 1200/6, "மிஹிகத்த மெதுர", ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2887441
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-28874044
மின்னஞ்சல்: sas_admin@landmin.gov.lk
Top