தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (முதல் அமர்வு) தொடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்

திகதி – 20/09/2022

வளவாளர் – திரு.ஜகத் லியன ஆராச்சி, சட்டத்தரணி, ஆணையாளர் – இலங்கை தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு

பங்கேற்பாளர்கள் – பிரிவுத் தலைவர்கள் மற்றும் பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்

Top