செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

 • ஜூன் 3, 2024

  சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • ஏப்ரல் 12, 2023

  சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • செப்டம்பர் 20, 2022

  தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (முதல் அமர்வு) தொடர்பான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்

  மேலும் வாசிக்க
 • செப்டம்பர் 2, 2022

  கௌரவ சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
Top