இடம் – மாதஇதழ்

இடம் - மாதஇதழ்

காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அமைச்சு மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களின் நிகழ்வுகள், செயற்திட்டங்கள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் குறித்து இலங்கை மக்களுக்கு தௌிவுபடுத்தும் நோக்கத்துடன் 17.05.2017 முதல் "இடம்" செய்தித்தாள் வௌியிடப்பட்டது.

Top