பணியாளர்கள் தகவல்

உங்கள் பிரச்சினை காணி தொடர்பானதாக இருந்தால், காணிப் பிரிவையும், காணி சுவீகரிப்பு தொடர்பானதாக இருந்தால் காணி எடுத்தற் பிரிவையும் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு.ஹரின் பர்னாண்டோ அவர்கள் அமைச்சர் 011-2887440
011-2868917 minister@landmin.gov.lk 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. சோமரத்ன விதானபத்திரன செயலாளர் 011-2888907
011-2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
திருமதி சித்ராணி ஜெயசிங்க செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர் 011-2888907
4318
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். பி. டி. எஸ். டி. பெரேரா பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் 011-2080248
0703855692
011-2888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
திரு . இ. எல். ஏ . பி. குமார பிரதம கணக்காளர் 011-2888906
0761492755
011-2888906 ca@landmin.gov.lk 4321
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 011-2797525
0713277185
011-2888906 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (வழங்கல்) 011-2797523
0713277185
011-2888906 acc_sup@landmin.gov.lk 4323
கணக்குப் பிரிவு 011-2797524 011-2888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
சிராப்பர் 011-2888906 4322
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. டி. டி. கே. விக்கிரமஆராச்சி மேலதிக செயலாளர் (காணி) 011-2863549
071-1903688
011-2887434 adsec_land@landmin.gov.lk 4316
திருமதி. ஆர். ஏ. என். குமாரி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797529
071-8119795
011-2863557 sas_land@landmin.gov.lk 4329
ஜெ. எல். சி கே. திரு ஜெயசிங்க உதவிச் செயலாளர் (காணி I) 011-2797548
071-1041747
011-2885429 as_land1@ landmin.gov.lk 4348
உதவிச் செயலாளர் (காணி II) 011-2797530 011-2885429 as_land2@ landmin.gov.lk 4330
காணி அலகு 011–2797500 011 –2867088 4356 / 4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி பி. ஆர். எல்.பெரேரா பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011-2797520
077-1854366
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4320
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு audit@landmin.gov.lk 4340
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. ஈ. ஏ. ஆர். ரேணுகா மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2863813
071-8024925
011-2863813 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு
பி.பி.டபிள்யூ.எஸ்.பிரசாத் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797531
072-6348686
011-2863813 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
திருமதி. ஏ. எஸ். கோகிலா ஹேமச்சந்திர பிரதி பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797527
070-3900660
011-2863813 ad_land@landmin.gov.lk 4327
திருமதி அஷானி எஸ் செனவிரத்ன உதவிச் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797549
071-3150553
ad_landnirp@landmin.gov.lk 4349
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு 011-2867088 landacq@landmin.gov.lk
கொள்கை அலகு
திருமதி. ஜே. ஏ. டீ. ஆர். ஜயசூரிய பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797462
071-1614040
dir_landpol@landmin.gov.lk 4309
கொள்கை அலகு 011-2863813 landpolicy@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. என். ஏ. பி. நிஸ்ஸங்க பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) 0112192003
071-3610845
011-2887445 dg_plan@landmin.gov.lk 4215
திரு. ஆர். எம். சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112797400
0703580257
dir_plan@landmin.gov.lk 4218
திருமதி. ஈ. ஏ. சீ. யு. எதிரிசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112797500
0718025800
ad_plan2@landmin.gov.lk 4309
திருமதி பி.எம். சிறிமான்னா உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 0112797500
0714418830
ad_plan@landmin.gov.lk 4309
திட்டமிடல் பிரிவு 011-2887445 planning@landmin.gov.lk 4353
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) 011-2887441
071-4221378

011-2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
திருமதி சூர்யா பி. சிறிமான்ன சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)(க.நி) 011-2797544
071-4410136
011-2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
டி.ஏ.டபிள்யூ.வீரகோன் இலங்கை பொறியியலாளர் சேவை (தரம் I) 078-6629290
திருமதி கே. டபிள்யூ. ஜீ. ஜே. பெரேரா உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் I) 011-2797545
071-6167577
011-2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
திருமதி டபிள்யூ.என்.கே. வெரகல உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் II) 011-2797541
071-1038695
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
எம்.எல்.கே.சசிபிரபா உதவி இயக்குனர் (ICT) 070-2444936 ad_ict@landmin.gov.lk
எம். அது. எம். திருமதி குணரத்ன நிர்வாக அதிகாரி 011-2797526
070-2476692
011-2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
நிர்வாக பிரிவு 011-2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
Name Designation Phone Fax Email Ext
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்(திட்டப்) sas_pro@landmin.gov.lk 4236
திட்டப் பிரிவு project@landmin.gov.lk 4043
Name Designation Phone Fax Email Ext
காணி எடுத்தற் மீளாய்வுச் சபை 011-2884522 011-2884522 landacqbr@landmin.gov.lk
Top